El projecte ArviZ#

ArviZ és un projecte de programari lliure que aspira a proporcionar eines per a l’anàlisi exploratori de models Bayesians que no depenguin de la llibreria d’inferència utilitzada. ArviZ uneix get de diferents llibreries de programació probabilística i de multiples llenguatges de programació. ArviZ serà sempre d’ús lliure per a tothom i publicat amb llicències aprovades per l’OSI com are la llicència Apache (Versió 2.0) o la llicència MIT.

L’equip d’ArviZ treballa públicament i obertament a GitHub amb aportacions de tota la comunitat i el consens dels seus col·laboradors principals. Per més informació sobre la nostra governaça, llegeix la pàgina Governance.

Les nostres llibreries#

Patrocinadors i socis institucionals#

imatge de fons
imatge de fons
imatge de fons
imatge de fons